โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
เจ้าของโครงการ : อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา
วันที่ดำเนินโครงการ : 8 มีนาคม 2562
ปี : 2562
งบประมาณ : 30,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร