โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เจ้าของโครงการ : อาจารย์พรทวี กองร้อย
วันที่ดำเนินโครงการ : 30 พฤษภาคม 2562
ปี : 2562
งบประมาณ : 30,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร