โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเทคนิคการทำข้อสอบฟิสิกส์โอเน็ตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับอาจารย์ในโรงเรียนเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็ม
วันที่ดำเนินโครงการ : 23 มีนาคม 2562
ปี : 2562
งบประมาณ : 20,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร