โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ชุมชนเพื่อความรอบรู้เชิงสร้างสรรค์
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์
วันที่ดำเนินโครงการ : 14 กุมภาพันธ์ 2562
ปี : 2562
งบประมาณ : 30,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร