โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบััติการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อพัฒนาอาชีพในครัวเรือน
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
วันที่ดำเนินโครงการ : 23 เมษายน 2562
ปี : 2562
งบประมาณ : 20,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร