โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อเสริมรายได้แก่ชุมชน
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ
วันที่ดำเนินโครงการ : 16 มิถุนายน 2562
ปี : 2562
งบประมาณ : 30,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร