โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้จุลินทรีย์จากธรรมชาติเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
เจ้าของโครงการ : อาจารย์กานต์ แย้มพงษ์
วันที่ดำเนินโครงการ : 10 เมษายน 2562
ปี : 2562
งบประมาณ : 20,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร