โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการประเมินโครงการและงานวิจัยด้วยโปรแกรม PSPP&JASP
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
วันที่ดำเนินโครงการ : 1 มีนาคม 2562
ปี : 2562
งบประมาณ : 10,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร