โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างคอร์สออนไลน์บนเว็บไซต์ด้วยตนเอง (MOOC)
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
วันที่ดำเนินโครงการ : 7 สิงหาคม 2562
ปี : 2562
งบประมาณ : 10,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร