โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ
วันที่ดำเนินโครงการ : 14 สิงหาคม 2563
ปี : 2563
งบประมาณ : 23,730.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร