โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เจ้าของโครงการ : อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง
วันที่ดำเนินโครงการ : 3 สิงหาคม 2563
ปี : 2563
งบประมาณ : 7,910.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร