โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารร่างกายด้วยท่ามณีเวชในเกษตรกรทำไร่ยาสูบ
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรธยา แป้นวงษา
วันที่ดำเนินโครงการ : 29 กรกฎาคม 2563
ปี : 2563
งบประมาณ : 23,730.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร