โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับอาชีพส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลนาป่า
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา
วันที่ดำเนินโครงการ : 8 กรกฎาคม 2563
ปี : 2563
งบประมาณ : 39,540.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร