โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
เจ้าของโครงการ : อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง
วันที่ดำเนินโครงการ : 24 กรกฎาคม 2563
ปี : 2563
งบประมาณ : 39,540.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร