โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการการสร้างคอร์สออนไลน์ด้วย OBS
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
วันที่ดำเนินโครงการ : 25 กรกฎาคม 2563
ปี : 2563
งบประมาณ : 23,730.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร