โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปและความปลอดภัยในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์
วันที่ดำเนินโครงการ : 7 สิงหาคม 2563
ปี : 2563
งบประมาณ : 23,730.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร