โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูปแบบการจัดค่าย “Me More Math”
เจ้าของโครงการ : รองศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์
วันที่ดำเนินโครงการ : 20 สิงหาคม 2563
ปี : 2563
งบประมาณ : 23,730.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร