โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำข้อสอบวิทยาศาสตร์โอเน็ตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม
วันที่ดำเนินโครงการ : 5 สิงหาคม 2563
ปี : 2563
งบประมาณ : 39,540.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร