โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้และปฏิบัติการด้านเคมีสู่โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับอุดมศึกษา
เจ้าของโครงการ : อ. ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
วันที่ดำเนินโครงการ : 30 กรกฎาคม 2563
ปี : 2563
งบประมาณ : 23,730.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร