โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี
วันที่ดำเนินโครงการ : 12 มิถุนายน 2563
ปี : 2563
งบประมาณ : 19,770.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร