โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมการเขียนบัญชีรายได้ของหมู่บ้าน และบัญชีรายได้ของชาวบ้านเป็นรายบุคคล
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม
วันที่ดำเนินโครงการ : 26 ธันวาคม 2563
ปี : 2564
งบประมาณ : 30,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร