โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมการสกัดน้ำมันเย็นจากพืชสมุนไพรในครัวเรือนพัฒนาอาชีพในครัวเรือน
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม
วันที่ดำเนินโครงการ : 21 มกราคม 2564
ปี : 2564
งบประมาณ : 180,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร