โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : กิจกรรมที่ 6 โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม
วันที่ดำเนินโครงการ : 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปี : 2564
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร