โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : กิจกรรมที่ 9 โครงการอบรมการออกแบบตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และช่องทางการขายสินค้าบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม
วันที่ดำเนินโครงการ : 4 มีนาคม 2564
ปี : 2564
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร