โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การหากำไรสูงสุดของผลิตภัณฑ์หมูทอดสมุนไพร
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา
วันที่ดำเนินโครงการ : 17 มีนาคม 2564
ปี : 2564
งบประมาณ : 20,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร