โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : กิจกรรมที่ 10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับการประเมินสินค้า และการเข้ารับการตรวจมาตรฐาน otop ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา
วันที่ดำเนินโครงการ : 9 มีนาคม 2564
ปี : 2564
งบประมาณ : 45,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร