โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : กิจกรรมที่ 13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดน้ำมันเย็นจากพืชสมุนไพรในครัวเรือน ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา
วันที่ดำเนินโครงการ : 11 มีนาคม 2564
ปี : 2564
งบประมาณ : 90,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร