ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การสร้างและออกแบบลวดลายผ้าขิดยกดอกจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปคณิตศาสตร์
เจ้าของโครงการ : รองศาสตราจารย์ทิวาพร ขันผนึก
ประเภทงานวิจัย : โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
แหล่งทุน : ทุนภายใน มรภ.พช.
งบประมาณ : 47,400.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร