ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับเกษตรกรรมด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : ผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 207,000.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร