ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การศึกษาสารสำคัญและฤทธิ์ของตำรับยาเบญจกูลในการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 53,000.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร