ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน จัดการข้อมูลในการติดตามระดับการใช้ประโยชน์กิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 106,000.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร