ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันกากกาแฟ
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 96,000.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร