ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การสกัดและการเตรียมฟิล์มที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากกัมมะขามร่วมกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.นันทรักษ์ รอดเกตุ
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 56,000.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร