ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง เย้า มูเซอ ลีซอ)
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 107,000.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร