ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : มูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชที่เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย ในพื้นที่ป่าชุมชนโนนชาติ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ธนาวรรณ พิณะเวศน์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 104,500.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร