ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นในการทำเกษตรระบบปลอดภัยด้วยรูปแบบการสร้างป่าครอบครัวในพื้นที่หลักด้าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ธนาวรรณ พิณะเวศน์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 106,000.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร