ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์จากค้อ สำหรับผู้มีรายได้ต่ำในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์สุรางรัตน์ พันแสง
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 107,000.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร