ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การวิจัยและพัฒนาศักยภาพป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นฐานในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่
เจ้าของโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา แก้วกรม
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 117,000.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร