ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะ์ปริมาณสารพิษตกค้างในตัวอย่างทางการเกษตร ให้มีความถูกต้องและแม่นยำ เพื่อรองรับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย
เจ้าของโครงการ : ผศ.ดร.เสาวภา ชูมณี
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 422,000.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร