ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การบูรณาการเทคโนโลยีเสมือนจริงและออนโทโลยีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 107,000.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร