ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ความรอบรู้สุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสถานะสุขภาพของประชากรวัยทำงานก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยของจังหวัดเพชรบูรณ์และพิจิตร
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 140,000.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร