ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเครื่องดมกลิ่นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ทิมศร
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนงานวิจัย ทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 149,000.00 บาท
ปี : 2565
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร