ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล : พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักตอนบนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์มณีรักษ์ กาญจนรางกูร
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 234,000.00 บาท
ปี : 2561
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร