ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ชุดโครงการชีววิทยาและการอนุรักษ์แมงกะพรุนน้ำจืด ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 880,000.00 บาท
ปี : 2561
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร