ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการอิทธิพลของปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์เพชรธยา แป้นวงษา
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 89,500.00 บาท
ปี : 2561
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร