ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติโดยใช้สารสกัดของพืที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 277,600.00 บาท
ปี : 2561
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร