ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการการพัฒนาชุดอุปกรณ์การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 180,000.00 บาท
ปี : 2561
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร