ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : ชุดโครงการการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 280,000.00 บาท
ปี : 2561
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร