ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของค้อ (Livistona sp.) เพื่อยับยั้งเชื่้อ Helicobacter pylori และการขยายพันธุ์โดยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เจ้าของโครงการ : อาจารย์สุรางรัตน์ พันแสง
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 286,000.00 บาท
ปี : 2561
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร