ข้อมูลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย : โครงการสินทรพย์ทางวัฒนธรรมและนวัตกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
ประเภทงานวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 117,000.00 บาท
ปี : 2561
Full Text : ไม่มีไฟล์เอกสาร